Oreon

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Zásady ochrany osobních údajů

Služby stránek, vyhledávání, mapa stránek, kontakt, informace o systému.


Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky použití

1) Úvod

1-1) Společnost Richard Chodora, se sídlem na adrese Vrčeň 104, 335 41 Vrčeň, IČ: 75170787, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni (dále jen Provozovatel), je provozovatelem internetového serveru Pivní.info, dostupného z internetové adresy (URL)https://pivni.info (dále jen Server), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Serveru (dále jen Uživatel nebo Uživatelé) soutěžit, hlasovat v anketě, číst a prohlížet články, za níže uvedených podmínek (dále jen Podmínky).

2) Popis služby Pivní.info

2-1) Server umožňuje Uživatelům soutěžit, hlasovat v anketě, diskutovat, číst a prohlížet články,

2-2) Užitím služby Pivní.info (dále jen Služba) se rozumí přihlášení Uživatele do systému Serveru.

3) Práva a povinnosti smluvních stran

3-1) Službu mohou využívat registrovaní a neregistrovaní Uživatelé Serveru.

3-2) Služba je Provozovatelem Uživatelům poskytována bezplatně. A to za těchto podmínek: Provozované služby, k nimž uživatel získává přístup bezúplatně, financuje Provozovatel z příjmů z inzerce. Z důvodu zajištění bezúplatného provozu Služby, jakož i za účelem zachování stávající úrovně poskytované Služby a jejich dalšího rozvoje, je Uživatel povinen se zdržet používání aplikací či jiných opatření sloužících k blokování námi zobrazované reklamy. Nerespektování této podmínky může být důvodem odepření vašeho přístupu k našim službám či k přijetí jiného technologického opatření.

3-3) Registrovaní Uživatelé Serveru mají právo se zúčastňovat hlasování u anket, soutěžit, číst a prohlížet články, které nejsou zpřístupněné pro neregistrované Uživatele Serveru.

3-4) Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a nebo zabezpečení Služby, za únik informací o Uživateli Služby.

3-5) Provozovatel se zavazuje, že informace o Uživateli Služby neposkytne třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonnou povinnost informace o Uživateli Služby poskytnout orgánům státní moci.

3-6) Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním informačních E-mailů Uživatelům Služby o novinkách na Serveru a/nebo novinkách týkajících se jiných služeb poskytovaných Provozovatelem a/nebo o produktech třetích osob.

3-7) Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s připojováním reklamních sdělení a patiček ve formě URL odkazů doprovázených reklamními slogany na konec Provozovatelem odesílaných E-mailů.

3-8) Uživatel Služby má právo kdykoliv zakázat a povolit zasílání informačních E-mailů Uživatelům Služby o novinkách na Serveru a/nebo novinkách týkajících se jiných služeb poskytovaných Provozovatelem a/nebo o produktech třetích osob.

3-9) Uživatel má právo svůj uživatelský účet (dále jen Účet) kdykoliv zrušit, a to písemným požadavkem prostřednictvím svého E-mailu uvedeným v Účtu. Požadavek Uživatel adresuje na info@pivni.info

4. Uživatelský účet

4-1) Pro využití služeb Serverů si Uživatel může vytvořit si uživatelský účet.

4-2) Účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem.

4-3) Vytvoření Účtu opravňuje Uživatele k využití služeb Serveru.

4-4) Uživatel má právo svůj Účet kdykoliv smazat.

4-5) Účet je platný na dobu neurčitou.

5) Ochrana osobních údajů

5-1) Uživatel Služby dobrovolně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, email (dále jen Osobní údaje) na dobu neurčitou Richardu Chodorovi, se sídlem Vrčeň 104, 335 41 Vrčeň, IČ: 75170787, jakožto správcem Osobních údajů (dále jen Správce), a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace soutěží pořádaných Správcem, včetně oznámení a zaslání příslušné výhry (dále jen Soutěž).

5-2) Na internetové adresehttps://pivni.info byl Uživatel v rámci pravidel Soutěže ve smyslu Zákona poučen a informován o svých právech souvisejících se zpracováním Osobních údajů, především o svém právu přístupu k Osobním údajům, právu žádat jejich opravu a o právu na zrušení souhlasu se zpracováním svých Osobních údajů. V případě výhry souhlasí Uživatel se zveřejněním svého jména a příjmení na internetové adresehttps://pivni.info.

6) Závěrečná ustanovení

6-1) Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Richard Chodora a příslušnou právní úpravou.

6-2) Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2017.


Vážení návštěvníci těchto stránek!

V případě, že jste navštívili naše webové stránky, dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že stránky mohou sbírat informace, které jsou nepovinné a jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Jedná se o jméno, případně přezdívku, e-mailovou adresu, popřípadě adresu webové stránky. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro pro účast v komentářích ke článku, popřípadě pro odběr odpovědí k těmto komentářům a v návštěvní knize.

Pasivně shromažďované informace, (tj. obdrženy, aniž byste aktivně zadali informace) za použití různých technologií a způsobů jako například Internet Protocol adres, cookies, Internet Tags apod. Tyto informace umožní lépe přizpůsobit obsah stránek potřebám uživatelů a pomůže inzerentům a sponzorům lépe porozumět návštěvníkům

Tyto webové obsahují reklamu AdSense od společnosti Google Inc., která může sbírat informace o všech stránkách, které jste navštívili (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo).

Nejde o sběr osobních dat, pouze o informace, které povedou k lepšímu cílení reklam pro Vás osobně. Všechny informace se ukládají do tzv. cookies. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na stránkách užívající reklamy Google AdSense a dalších stránkách internetu.

Provozovatel stránek, který reklamu na svých stránkách zobrazuje, nemá s tímto sběrem dat nic společného a distancuje se od sběru takovýchto informací. Za sběr informací nese plnou zodpovědnost společnost Google Inc. a pokud se cítíte tímto jednáním poškozeni, obracejte se právě na tuto společnost, která sběr informací provozuje, nebo na ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů).

Pokud chcete sběru dat předejít, můžete si ve svém prohlížeči zakázat soubory cookies. Informace o cookies a návod jak cookies spravovat naleznete např. zde: Mozilla, Internet Explorer

Adresa provozovatele reklam Google AdSense

Google Inc. CORPORATION DELAWARE

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View

CALIFORNIA 94043


PI podporuje nae zemdlce Reklama na PI